Algemene voorwaarden

Rovers.nl (hierna "site") is de website van Rovers webdevelopment. Gebruik van deze site en de diensten van Rovers webdevelopment betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Toegang tot en gebruik van deze site en de diensten van Rovers webdevelopment zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders wordt vermeld in aanvullende voorwaarden. Informatie over Rovers webdevelopment en haar diensten wordt met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt. Door in te stemmen met onderstaande voorwaarden zegt de gebruiker toe de voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn gegaan.

1. Inhoud geplaatst met diensten van Rovers webdevelopment

1.1 Rovers webdevelopment biedt slechts diensten die gebruikers kunnen gebruiken om inhoud op het internet te plaatsen. Rovers webdevelopment reguleert de communicatie tussen gebruikers niet inhoudelijk, en is niet verantwoordelijk voor uitspraken gedaan door gebruikers van de site.

1.2 Alle websites en/of informatie gehost door Rovers webdevelopment die volgens Rovers webdevelopment misleidend, gewelddadig, racistisch of discriminerend van aard zijn, zullen na de ontdekking ervan door Rovers webdevelopment worden verwijderd.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Rovers webdevelopment ontmoedigd het plaatsen van informatie die beschermd is door intellectueel eigendomsrecht. Rovers webdevelopment zet zich hiervoor in door de mogelijkheid te bieden om illegale inhoud te melden, waarna deze verwijderd zal worden. Bij herhaaldelijke overtreding kan het account van een gebruiker ook verwijderd worden. Rovers webdevelopment controleert zelf niet op illegale content, en kan om die reden niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, waaronder bestanden, gegevens en materialen, van de door gebruikers aangemaakte pagina’s.

2.2 De informatie, namen, afbeeldingen, en logo's verband houdend met Rovers webdevelopment zijn eigendom van Rovers webdevelopment en mogen niet gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor is gegeven door Rovers webdevelopment.

2.3 De gebruiker verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Rovers webdevelopment of derden. De gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Rovers webdevelopment of haar werknemers zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

3.2 Alhoewel Rovers webdevelopment al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is dan ook uitgesloten. Er wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

3.3 Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Rovers webdevelopment gecorrigeerd zullen worden. Rovers webdevelopment is niet aansprakelijk voor misverstanden die ontstaan als gevolg van onopzettelijke onjuistheden of typefouten.

3.4 Rovers webdevelopment is niet aansprakelijk voor inhoud op websites van derden waarnaar toegang wordt verkregen door middel van (hyper)links op deze site.

4. Betaling

4.1 De betaalde diensten die Rovers webdevelopment aanbiedt, worden per twee jaar, per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand vooruit betaald.

4.2 Indien de gebruiker kiest voor automatische afschrijving, dan wordt het bedrag naargelang de keuze van de gebruiker per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per maand automatisch afgeschreven. Tevens wordt de termijn stilzwijgend gelang de keuze van de gebruiker met een jaar, half jaar, kwartaal of maand verlengd. De gebruiker kan dit opzeggen door uiterlijk één maand van tevoren zijn/haar instellingen te wijzigen, of door schriftelijk contact op te nemen met Rovers webdevelopment over de stopzetting.

5. Privacy

Alle aan Rovers webdevelopment verstrekte gegevens, inclusief eventuele betalingsgegevens, zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet door Rovers webdevelopment aan derden worden bekendgemaakt, tenzij dit nodig mocht zijn voor het verlenen van de diensten van Rovers webdevelopment.

6. Overige verplichtingen gebruiker

Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij de normale werking van deze site niet zal storen door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten.

7. Overige bepalingen

7.1 Rovers webdevelopment behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, afbeeldingen en logo's of diensten.

7.2 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.